Oferta

Pełna księgowość:

 • opracowanie, modyfikacja, wdrożenie zakładowego planu kont, stworzenie polityki rachunkowości w firmie,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • kontrola dokumentów firmy pod względem formalnym i rachunkowym,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, a także sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych,
 • reprezentacja Klienta przed Urzędami,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • sporządzanie bilansów i rachunku wyników w trakcie roku dla wewnętrznych potrzeb jednostki lub np. banku,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.,
 • analiza wpływu zdarzeń gospodarczych na wysokość dochodu i podatków oraz doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, a także sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • reprezentacja Klienta przed Urzędami,
 • współuczestnictwo i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ryczałt ewidencjonowany:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • miesięczne naliczanie podatku,
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego.

Obsługa kadrowa firmy:

 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie wymaganych prawem dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • szczegółowe określenie różnych uprawnień pracowniczych, m.in. wymiaru urlopów wypoczynkowych, urlopów macierzyńskich, okresu wypowiedzenia,
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji zatrudnienia i statystyki kadrowej (kart wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy, zestawień urlopów i nieobecności),
 • monitorowanie ważnych dat związanych z zatrudnianiem pracowników m.in. nabycia nowych uprawnień, obowiązkowych badań lekarskich, szkoleń BHP czy rozwiązania umowy),
 • sporządzanie umów zlecenia, umów o dzieło oraz rachunków dla tych umów,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań do GUS,
 • naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie ze stanem zatrudnienia,
 • sporządzanie raportów wewnętrznych dla Zarządu.

Obsługa płacowa firmy

 • sporządzanie list płac, z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, premii oraz innych świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy,
 • sporządzanie list chorobowych i zasiłkowych,
 • obliczanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jakie Zleceniodawca winien jest wpłacić do Urzędu Skarbowego oraz sporządzanie rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT-4R,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11- informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • sporządzenie zbiorczego polecenia księgowania listy plac według wymogów Zleceniodawcy,
 • sporządzanie raportów wewnętrznych dla Zarządu.

Obsługa ZUS i PFRON:

 • obliczanie wysokości składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych,
 • rejestracja z ZUS nowo przyjętych pracowników, zgłaszanie zmian i wyrejestrowanie zwolnionych,
 • nadzór nad dokumentacją ZUS w zakresie informacji kadrowych,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i PFRON,
 • sporządzanie innych, wymaganych w ZUS informacji m.in. o uzyskanych dochodach emeryta lub rencisty).

Wyprowadzanie zaległości:

Jeśli obawiacie się Państwo, że dokumentacja finansowo-księgowa w firmie dotychczas była prowadzona nieprawidłowo, oferujemy usługę wyprowadzania zaległości. W ramach tej usługi dokonamy korekty i uzupełnienia dotychczasowej dokumentacji księgowej w Państwa Firmie.

Dzięki usłudze wyprowadzania zaległości firma uwolni się od niebezpieczeństwa ewentualnych sankcji w razie kontroli z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Usługa ta skierowana jest także do firm, które pomimo obowiązku do tej pory nie prowadziły księgowości w ogóle.

Cena podlega negocjacji i jest uzależniona od m.in. stopnia zaległości, okresu zaległości, wielkości przedsiębiorstwa itd.

Reforma działu księgowości w firmie:

Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, usprawnienie pracy działu księgowego w firmie, prowadzi do optymalizacji kosztów związanych z funkcjonowaniem księgowości, dlatego pragnąc ograniczyć Państwa wydatki, w ramach oferowanych przez nas usług proponujemy reformę działu księgowego w Państwa firmie.

We wstępnej fazie przeprowadzimy dla Państwa kompleksową analizę obecnego stanu działu księgowości, na tej podstawie opracujemy szczegółowy plan pozwalający na poprawę funkcjonowania księgowości w firmie, a także na uzyskanie znacznych oszczędności. Natomiast w etapie końcowym nasi specjaliści wdrożą niezbędne dla prawidłowej pracy działu księgowego zmiany.

Cena podlega negocjacji i jest uzależniona m.in. od: wielkości przedsiębiorstwa, stopnia przeprowadzanej reformy, czasu poświęconego na zreformowanie przedsiębiorstwa.

Archiwizacja elektroniczna dokumentów:

Skanowanie dokumentów. Możemy wykonać usługę skanowania Państwa dokumentacji papierowej i udostępnić te dokumenty Państwu w formie elektronicznej. Papierową bazę dokumentów możemy przyjąć do przechowania do naszego Archiwum.